Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie Hollywood Hair oraz odsprzedaży kosmetyków. Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

1. Salony Hollywood Hair otwarte są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 i w soboty w godzinach 10:00 – 16:00.
2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.
2.1. Salon Hollywood Hair nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
2.2. Zakres pracy i zużytych włosów/kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi.
3. Zakup usługi w Salonie Hollywood Hair jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia (po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem), iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.
4. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Salonu Hollywood Hair. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Salonu Hollywood Hair może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.
5. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik Salonu Hollywood Hair ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.
6. Przeciwwskazaniem do wykonania usługi są włosy w bardzo złym stanie.
7. Promocje i rabaty nie łączą się.
8. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu Hollywood Hair , Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
9. Za usługi świadczone w Salonie Hollywood Hair można płacić gotówką lub karta płatniczą.
10. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub online. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub odmowa jego wykonania.

11. W celu rezerwacji terminu na przedłużanie włosów, Salon Hollywood Hair pobiera bezzwrotny zadatek w wysokości od 200 zł – 500 zł w zależności od wybranej usługi. Zadatek może zostać wpłacony na konto bankowe salonu lub osobiście.

12. W przypadku nie stawienia się na umówionej wizycie lub jej anulowanie, wpłacony zadatek przepada.

13. W razie nie możności stawienia się na umówionej wizycie, termin można przełożyć, wpłacony zadatek nie przepada.
14. Klient umawiając się na wizytę w Salonie Hollywood Hair zobowiązany jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. Podanie fałszywych danych skutkuje anulowaniem wizyty.
15. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon Hollywood Hair, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16. Informujemy, że obszar zakładu objęty jest monitoringiem.
16.1 Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).
16.2 Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy tj. Salon Fryzjerski.
16.3 Nagrania przechowywane są przez maksymalny okres 3 miesięcy, po których upływie podlegają zniszczeniu.
17. Salon może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online.
18. Wizyty niepotwierdzone do godziny 16:00 dnia poprzedzającego wizytę zostaną automatycznie anulowane.
19. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy świadczenia zabiegu.
20. Na terenie Salonu Hollywood Hair zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
21. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie Hollywood Hair niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 7 dni od daty wizyty.
21.1. Reklamację Klient składa osobiście w Salonie, w którym została wykonana usługa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hollywoodhair.pl Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz
opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady.
21.2. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon Hollywood Hair zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin włosów.
21.3. Salon Hollywood Hair rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
22. Prosimy o przemyślane zakupy w sklepie stacjonarnym t.j. w salonach Hollywood Hair. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.
23. Salon Hollywood Hair zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.