REGULAMIN KONKURSU „Wygraj METAMORFOZĘ dla swojej MAMY i dla siebie”

Postanowienia ogólne

Konkurs prowadzony jest formie przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego (dalej jako „Konkurs”).
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonego pod nazwą „Wygraj METAMORFOZĘ dla swojej MAMY i dla siebie” organizowanym za pośrednictwem plaGormy społecznościowej Instagram (dalej jako „Serwis”), sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, czas trwania Konkursu, zasady przyznania nagrody, zasady ogłoszenia wyników Konkursu, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem (dalej jako „Regulamin”).

Wszelkie publikowane przez Organizatora materiały dotyczące Regulaminu, niezależnie od formy i miejsca publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wyłącznie wiążący jest Regulamin. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie, jak również w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Organizatorem Konkursu jest

KLAUDIA DUSZYŃSKA_prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą_HOLLYWOOD HAIR KLAUDIA DUSZYŃSKA___ pod adresem ____PEONII 20/10 04-794 WARSZAWA_______ NIP: _____5060093284_____, który/a posiada profil na Instagram pod nazwą ___hollywoodhair_official___________ (dalej jako „Organizator”).

Organizator składa przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej określone w niniejszym Regulaminie.

• Zapis dla konkursu, w którym występuje Organizator i Przyrzekający Składającym przyrzeczenie publiczne nagrody przyrzeczonej jest

6.

5.

1

___KLAUDIA DUSZYŃSKA______prowadzący/a działalność gospodarczą pod adresem __PEONII 20/10 04-794 WARSZAWA__ NIP: __5060093284__, który/a posiada profil na Instagram pod nazwą __hollywoodhair_official_ (dalej jako „Przyrzekający”).

6. Organizatorem Konkursu jest

_KLAUDIA DUSZYŃSKA__prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą__HOLLYWOOD HAIR KLAUDIA DUSZYŃSKA___ pod adresem PEONII 20/10 04-794 WARSZAWA__ NIP: __5060093284__, który/a posiada profil na Instagram pod nazwą ___hollywoodhair_official___ oraz(dalej jako „Organizator”).

1. Fundatorem nagrody jest

_KLAUDIA DUSZYŃSKA__prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą__HOLLYWOOD HAIR KLAUDIA DUSZYŃSKA___ pod adresem PEONII 20/10 04-794 WARSZAWA__ NIP: __5060093284__, który/a posiada profil na Instagram pod nazwą ___hollywoodhair_official___ (dalej jako „Fundator nagrody”).

5. Organizatorem Konkursu, który składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej jest

_KLAUDIA DUSZYŃSKA__prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą__HOLLYWOOD HAIR KLAUDIA DUSZYŃSKA___ pod adresem PEONII 20/10 04-794 WARSZAWA__ NIP: __5060093284__, który/a posiada profil na Instagram pod nazwą ___hollywoodhair_official___ oraz(dalej jako „Organizator”).

2

6. Fundatorem nagrody jest

_KLAUDIA DUSZYŃSKA__prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą__HOLLYWOOD HAIR KLAUDIA DUSZYŃSKA___ pod adresem PEONII 20/10 04-794 WARSZAWA__ NIP: __5060093284__, który/a posiada profil na Instagram pod nazwą ___hollywoodhair_official___ (dalej jako „Fundator nagrody”).

 1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na plaGormie Instagram.
 2. Konkurs rozpoczyna się i kończy się w dniu _01/06/2023___o godzinie 12:00 Ramy czasowe Konkursu określone są dla .
 3. Celem konkursu jest promocja marki ________.

1.

II. Wyłączenie odpowiedzialności właściciela plaNormy

Organizator/Przyrzekający oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany, wspierany, administrowany ani też popierany przez serwis Instagram oraz Facebook ani z nim związany.

w momencie ogłoszenia

czasu polskiego

 1. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram/Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 2. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Przyrzekający/ Organizator. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zwolnienie Serwisu – Facebook oaz Instagram – z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowanym Konkursem. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora/Przyrzekającego.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursowe

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może brać wyłącznie osoba fizyczna, która:
  1. a)  zapoznała się z Regulaminem;
  2. b)  ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. c)  posiada aktywne publiczne konto w Serwisie;
  4. d)  posiada aktywny adres poczty elektronicznej;
  5. e)  wykona Zadanie Konkursowe
  6. f)  zwalnia Serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności
  (dalej jako „Uczestnik”).
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu.

3

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.
 2. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Nagrody, jeżeli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, w tym w szczególności Uczestnik nie działa we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie.

IV. Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe w formie komentarza pod postem konkursowym___ („Zgłoszenie Konkursowe”).
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez___wykonanie Zadania Konkursowego i opublikowanie go w komentarzu pod postem konkursowym w Serwisie.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie Konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:
  1. a)  być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
  2. b)  nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub pornograficznych, treści propagujących nienawiść lub dyskryminację, w tym w szczególności na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  3. c)  nie może ośmieszać Organizatora nagrody;
  4. d)  nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowych, praw do wizerunku lub praw dóbr osób trzecich,
  5. e)  zaś Uczestnik musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania konkursowego,
  6. f)  nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie było wcześniej publikowane.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 5. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym prawa do Nagrody.

V. Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W Serwisie zostanie zamieszczony zostanie post, w którym dostępne będą informacje dotyczące Konkursu, w tym w szczególności informacje o zasadach oraz nagrodach w Konkursie.
 2. Organizator/Przyrzekający czuwa nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Konkursem, dokonania oceny Zgłoszeń Konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym oraz do samodzielnego wyłonienia Laureata Nagrody.
 3. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję (dalej jako „Komisja Konkursowa”), do których zadań należeć będzie:
  a)
  b) c) d)

czuwanie nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu,

podejmowanie decyzji we wszystkich kwesnach związanych z Konkursem,

oceny Zgłoszeń konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym

wyłonienie Laureata/ów Konkursu,

4

e)

 1. Decyzje są ostateczne, co jednak nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po upływie terminu do nadsyłania Zgłoszeń Konkursowych, Konkursowa dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych i spośród nich wybierze najlepiej wykonane pod kątem_____kreatywności________ Zgłoszenie Konkursowe.

Podejmowanych innych działań związanych z Konkursem.

Organizatora/Przyrzekającego/Komisji Konkursowej

Organizator/Przyrzekający/Komisja

1 (jedno)

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu na Instagramie poprzez

.

r. do godz.

7. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość w serwisie Instagram_________.

VI. Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest Metamorfoza ( przedłużanie włosów ) mamy i córki o wartości łącznej 4000 zł _________.
 2. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie lub inną nagrodę rzeczową.
 3. Organizator zgodnie z ustawą o PIT jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.
 4. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie nagrody pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubrurowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na rzecz laureata, a służy jedynie sfinansowaniu należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego Laureatów („ubrurowienie nagrody”) zgodnie z ustawą PIT.
 5. Organizator dopełni obowiązku przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu rocznej deklaracji (PIT-8AR), w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wydania nagród. Albo (zamiast punktów 3-5) Organizator na podstawie art. 21 ust. 68 ustawy o PIT jest zwolniony z konieczności pobrania i odprowadzenia do właściwego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród. Organizator na podstawie art. 21 ust. 68a ustawy o PIT jest zwolniony z konieczności pobrania i odprowadzenia do właściwego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Laureata (-ów) za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 (słownie: siedem) dni od dnia ogłoszenia Laureata informacji niezbędnych do przekazania nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail,
 7. Nagroda zostanie wykonana na koszt w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przez Fundatora Nagrody osobiście w jednym salonów Hollywood Hair na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Laureata.

____01/06/2023_______

__14:00________

komentarz pod postem konkursowym oraz na Story

profilu hollywoodhair_official______________

telefonu, PESEL oraz adresu korespondencyjnego.

Organizatora

5

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”) jest Organizator.
 2. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.

zastrzega sobie, z chwilą wydania Nagrody, prawo do nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a każdy nagrodzony Laureat udzieli Organizatorowiniewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w ustępie 3 poniżej:

VIII.

Licencja

Organizator

każdego

 1. Organizator oraz każdy Laureat Konkursu podpiszą odpowiednią umowę licencyjną na warunkach określonych w punkcie VIII Regulaminu („Licencja”).
 2. Z chwilą wydania Nagrody, każdy Laureat udzieli Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt a i b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych, w tym także poprzez Internet i płatne stront internetowe,
  za Nagrodę wygraną w Konkursie określoną w pkt VI podpunkt 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Dla uniknięcia wątpliwości, Nagroda w niniejszym Konkursie stanowi jedyne wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie do przedmiotowej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ___reklamacje@hollywoodhair.pl_________ w terminie nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

6

 1. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis, powód i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej ___www.hollywoodhair.pl/blog__ .
 2. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisu Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawo do Nagrody już nabytej przez Laureata.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „_Wygraj METAMORFOZĘ dla swojej MAMY i dla siebie_” Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu

7

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osó b Mizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skró cie RODO) informuję o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ..KLAUDIA DUSZYN\ SKA…, prowadząca/y działalność gospodarczą pod Mirmą..HOLLYWOOD HAIR KLAUDIA DUSZYN\ SKA.. z siedzibą w WARSZAWIE przy u PEONII 20/10 O4-794 WARSZAWA wpisana/y do rejestru przedsiębiorcó w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoś ci Gospodarczej pod numerem NIP: 5060093284 (dalej zwanym: Administratorem).

1.

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować́ się pod numerem telefonu: … ̨

578000495.., za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail: KONTAKT@HOLLYWOODHAIR.PL .lub na piśmie na adres siedziby Administratora. Dodatkowe

informacje można uzyskać́ pod adresem strony internetowej www.hollywoodhair.pl

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie ̨

elektronicznej, w następujących celach:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do każdego Laureata w celu opublikowania wynikó w Konkursu;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązkó w nałoż onych na Administratora, w tym prowadzenia rejestru przetwarzania danych osobowych, prowadzenia pozostałej dokumentacji rachunkowo – księgowej;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, a w przypadku Laureata dodatkowo w celu powiadomienia o wygranej, oraz wydania Nagrody.
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prwnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu prowadzenia

działalnoś ci promocyjno-marketingowej związaną z prowadzoną przez Administratora działalnoś cią.

IV. Odbiorcy danych

1. W związku z przetwarzaniem danych, dane osobowe mogą być́ udostępniane następującym

odbiorcom lub kategoriom odbiorcó w:

 1. a)  Organom pań stwowym – w celu wykonania ciąż ących na Administratorze obowiązkó w.
 2. b)  Podmiotom wspierającym działalność gospodarczą Administratora, w szczególności: podmiot zapewniający obsługę księgowo-podatkową: ADAD

podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się proMil społecznościowy na platformie Instagram, oraz na Platformie Facebook: Facebook Ireland Limited LTD, 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland
podmiot zapewniający obsługę systemu do wysyłki poczty elektronicznej: home.pl

podmiotom, w tym upoważ nionym pracownikom, pod warunkiem, ż e będzie to

Innym
niezbędne do realizacji umowy lub prawnie uzasadnionych interesó w Administratora.

V. Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej

 1. Pani/PanadaneniebędąprzetwarzanepozaobszaremEOG.
 2. Administrator informuje, iż przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 1. a)  Wspó łpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w pań stwach, w odniesieniu do któ rych została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.
 2. b)  Stosowanie standardowych klauzul umownych (tzw. Standard Contractual Clauses) zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 1. Administrator może korzystać́ ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym proMilowania, dla celó w marketingowych oraz dostosowania oferty do potrzeb klienta.
 2. Administratordanychniemożepowierzyćinnemupodmiotowiprzetwarzaniedanych w drodze umowy zawartej na piśmie.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, a następnie do zakoń czenia procedur reklamacyjnych, w przypadku:

 1. a)  Laureató w – przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej, nie dłuż ej jednak niż przez okres 5 (pięciu) lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs;
 2. b)  pozostałych Uczestników przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy liczonych od dnia zakoń czenia rozstrzygnięcia w Konkursie.

W przypadku, gdyby Pani/Pana dane osobowe miały być wykorzystane w innym celu niż ten, w którym zostały przekazane lub zebrane, Administrator poinformuje Panią/Pana o tym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.

VII. Dobrowolność podania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Laureata w zakresie zgody na publikację jego danych osobowych ma charakter dobrowolny. Laureat ma prawo cofnąć zgodę w każdym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. Jeżelipodstawąprawnąprzetwarzaniajestart.6ust.1litalubbRODO: a) prawo dostępu do treści danych;
b) prawo żądania sprostowania danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych.

2. Jeżelipodstawiąprawnąprzetwarzaniajestart.6ust.1lit.cRODO: a) prawo dostępu do treści danych;
b) prawo żądania sprostowania danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

3. Jeżelipodstawąprawnąprzetwarzaniajestart.6ust.1litfRODO: a) prawo dostępu do treści danych;
b) prawo do żądania sprostowania danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

4. Prawodousunięciadanych(prawodobyciazapomnianym).
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, dane będziemy przetwarzać do

momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać́ w każdej chwili, przesyłając wiadomość za ̨

pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: kontakt@hollywoodhair.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, któ rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawowniesieniaskargidoorganunadzorczego.
Jeżeli stwierdzi Pani/Pan naruszenia ze strony Administratora, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym proRilowanie

1. Administrator może korzystać́ ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym proMilowania, dla celó w marketingowych oraz dostosowania oferty do potrzeb klienta.