Are you at the right place ?

Are you at the right place ?

Przejdź do głównej zawartości

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj metamorfozę”

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj metamorfozę”

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj metamorfozę” 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs prowadzony jest formie przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego (dalej jako „Konkurs”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonego pod nazwą „Wygraj metamorfozę!” organizowanym za pośrednictwem platformy społecznościowej Instagram oraz Facebook (dalej jako „Serwis”), sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, czas trwania Konkursu, zasady przyznania nagrody, zasady ogłoszenia wyników Konkursu, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem (dalej jako „Regulamin”).
 3. Wszelkie publikowane przez Organizatora materiały dotyczące Regulaminu, niezależnie od formy i miejsca publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wyłącznie wiążący jest Regulamin.
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie, jak również w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 

 

 1. Organizatorem Konkursu jest

 

Klaudia Duszyńska prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą Hollywood Hair pod adresem Peonii 20/10  NIP: 5060093284 REGON:147365472 , który/a posiada profil na Instagram pod nazwą @hollywoodhair_official oraz profil na platformie Facebook pod nazwą Hollywood Hair   (dalej jako „Organizator”).

 

 1. Organizator składa przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej określone w niniejszym Regulaminie.

 

 

 1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na platformie Instagram oraz Facebook.
 2. Konkurs rozpoczyna się w momencie ogłoszenia i kończy się w dniu 05.07.2024 o godzinie 15:59:00 Ramy czasowe Konkursu określone są dla czasu polskiego.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej według jury odpowiedzi na pytanie dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać metamorfozę w Hollywood Hair .
 4. Konkurs jest organizowany w dziedzinie wykonania usługi zagęszczania lub przedłużania włosów w dolnym kolorze w długości do 60 cm.

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności właściciela platformy

 

 1. Organizator/Przyrzekający oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany, wspierany, administrowany ani też popierany przez serwis Instagram oraz Facebook ani z nim związany.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram/Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu Organizator.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zwolnienie Serwisu - Facebook oaz Instagram - z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowanym Konkursem. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 

 

 • Warunki uczestnictwa w Konkursowe

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może brać wyłącznie osoba fizyczna, która:
  1. zapoznała się z Regulaminem;
  2. ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. posiada aktywne publiczne konto w Serwisie;
  4. posiada aktywny adres poczty elektronicznej;
  5. wykona Zadanie Konkursowe
  6. zwalnia Serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności

(dalej jako „Uczestnik”).

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.
 3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Nagrody, jeżeli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, w tym w szczególności Uczestnik nie działa we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie.

 

 

 1. Zadanie konkursowe

 

 1. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu 5 postów na profilu @hollywoodhair_official oraz odpowiedzi na wysłany przez MANYCHAT formularz wraz z publikacją zdjęcia osoby nominowanej  („Zgłoszenie Konkursowe”). Dodatkowo należy zaobserwować profile @hollywoodhair_official, @hollywoodhair_store oraz @klaoo na platformie Instagram.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wysłanie wiadomości i wykonanie zadania
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie Konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:
 4. być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
 5. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub pornograficznych, treści propagujących nienawiść lub dyskryminację, w tym w szczególności na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 6. nie może ośmieszać Organizatora nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowych, praw do wizerunku lub praw dóbr osób trzecich,
 7. zaś Uczestnik musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania konkursowego,
 8. nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie było wcześniej publikowane.
 9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 10. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym prawa do Nagrody.

 

 1. Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu

 

 1. W Serwisie zostanie zamieszczony zostanie post, w którym dostępne będą informacje dotyczące Konkursu, w tym w szczególności informacje o zasadach oraz nagrodach w Konkursie.
 2. Organizator czuwa nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Konkursem, dokonania oceny Zgłoszeń Konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym oraz do samodzielnego wyłonienia Laureata Nagrody.
 3. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję (dalej jako „Komisja Konkursowa”), do których zadań należeć będzie:
  1. czuwanie nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu,
  2. podejmowanie decyzji we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem,
  3. oceny Zgłoszeń konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym
  4. wyłonienie Laureata/ów Konkursu,
  5. Podejmowanych innych działań związanych z Konkursem.
 4. Decyzje Organizatora Komisji Konkursowej są ostateczne, co jednak nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 5. Po upływie terminu do nadsyłania Zgłoszeń Konkursowych, Organizator Komisja Konkursowa dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych i spośród nich wybierze 1 (jedno) najlepiej wykonane pod kątem merytorycznym Zgłoszenie Konkursowe.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 05.07.2024 r. do godz. 21:00 w Serwisie poprzez Instagram
 7. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną.

 

 1. Nagrody

 

 1. Nagrodą w Konkursie jest metamorfoza czyli przedłużenie lub zagęszczenie włosów mamy, osoby biorącej udział. 

 

 1. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie lub inną nagrodę rzeczową. Metamorfoza może odbyć się jedynie w salonie Hollywood Hair mieszczącym się przy ulicy Belwederska 44 w Warszawie. To styliści Hollywood Hair zadecydują o efekcie finalnym metamorfozy czyli ilości gramatury i długości.
 2. Organizator zgodnie z ustawą o PIT jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.
 3. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie nagrody pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na rzecz laureata, a służy jedynie sfinansowaniu należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego Laureatów („ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą PIT.
 4. Organizator dopełni obowiązku przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu rocznej deklaracji (PIT-8AR), w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wydania nagró

 

 

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Laureata (-ów) za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 (słownie: siedem) dni od dnia ogłoszenia Laureata informacji niezbędnych do przekazania nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, PESEL oraz adresu korespondencyjnego.
 2. Nagroda zostanie wykonana na koszt Organizatora w ciągu 30  (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przez Fundatora Nagrody na adres do korespondencji wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Laureata.
 3. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

 

 

 

 • Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”) jest Organizator.
 2. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 • Licencja

 

 1. Organizator zastrzega sobie, z chwilą wydania Nagrody, prawo do nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Laureat udzieli Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w ustępie 3 poniżej:
 2. Organizator oraz każdy Laureat Konkursu podpiszą odpowiednią umowę licencyjną na warunkach określonych w punkcie VIII Regulaminu („Licencja”).
 3. Z chwilą wydania Nagrody, każdy Laureat udzieli Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt a i b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych, w tym także poprzez Internet i płatne stront internetowe,

za Nagrodę wygraną w Konkursie określoną w pkt VI podpunkt 1 niniejszego Regulaminu.

 1. Dla uniknięcia wątpliwości, Nagroda w niniejszym Konkursie stanowi jedyne wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie do przedmiotowej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@hollywoodhair.pl w terminie nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis, powód i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.hollywoodhair.pl
 2. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisu Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawo do Nagrody już nabytej przez Laureata.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Wygraj metamorfozę

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontynuuj czytanie

NOWOŚĆ - BLEND 1:1 Autorska technika Hollywood Hair

NOWOŚĆ - BLEND 1:1 Autorska technika Hollywood Hair

Kontynuuj czytanie
Nasza aplikacja już dostępna!

Nasza aplikacja już dostępna!

Kontynuuj czytanie
REGULAMIN KONKURSU „Gra - giveaway”

REGULAMIN KONKURSU „Gra - giveaway”

Kontynuuj czytanie

Uwagi

Bądź pierwszy który skomentuje.
Wszystkie komentarze przed publikacją są moderowane.
X