Are you at the right place ?

Are you at the right place ?

Przejdź do głównej zawartości

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Hollywood Hair

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Hollywood Hair, dostępny pod adresem internetowym hollywoodhair.pl prowadzony jest przez HOLLYWOOD HAIR KLAUDIA DUSZYŃSKA z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 44, 00-594 Warszawa, NIP 5060093284, REGON 147365472
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu i określa zasady i tryb zawierania z Klientami Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

§2

Definicje

 1. Sprzedawca – HOLLYWOOD HAIR KLAUDIA DUSZYŃSKA z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 44, 00-594 Warszawa, NIP 5060093284, REGON 147365472
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.hollywoodhair.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.
 8. Konto Klienta w Sklepie – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień;
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie internetowym, która może być przedmiotem umowy sprzedaży szczegółowo określoną w zamówieniu.
 13. Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zm. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380), dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Belwederska 44, 00-594 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@hollywoodhair.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 63 1020 1013 0000 0402 0340 4530
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/ 

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostarczenia przesyłki, telefon kontaktowy oraz adres e-mail Kupującego.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7

Zasady składania Zamówienia

 1. Każdorazowe rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym samo przeglądanie oferowanych Towarów, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki ochrony informacji i Polityki Cookies.
 2. Każdorazowe zamówienie Towarów w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.hollywoodhair.pl
 3. Dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym możliwe jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. Kliknąć na stronie www.hollywoodhair.pl w zakładkę SKLEP – ; wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk “Do koszyka”;
  2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/ oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt regulaminu;

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
  • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
  • Przesyłka za pośrednictwem paczkomatu InPost
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przy odbiorze
  • PayU: szybki przelew, płatność kartą kredytową
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.
 4. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

§9

Wykonanie umowy sprzedaż

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • Płatności szybkim przelewem lub płatność kartą kredytową Klient obowiązany jest do dokonania płatności w momencie składania Zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w przeciągu 3 dni roboczych, przy czym termin liczony jest od daty zaksięgowania pełnej ceny towaru wraz z kosztem przesyłki. W przypadku przesyłek pobraniowych termin 3 dni roboczych liczony jest od prawidłowo złożonego Zamówienia przez Kupującego.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Możliwa jest wysyłka Produktów za granicę po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedającym korzystając z formy kontaktu wyszczególnionej w § 3. Wysyłka za granicę będzie każdorazowo wyceniona indywidualnie zależnie od miejsca wysyłki, ilości zamówionych Produktów oraz formy dostarczenia.

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz wcześniejszym poinformowaniu sprzedawcy o złożeniu zwrotu produktu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien niezwłocznie odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w pkt. 1 § 3, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także w przypadku kiedy ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  W przypadku gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której otrzymany produkt został otwarty oraz używany,
 10. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021r., prawo do zwrotu towaru opisane §10 – prawo do odstąpienia od umowy, odnosi się również, do tzw. jednoosobowych przedsiębiorców tj. osób fizycznych dokonujących transakcji bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, o ile transakcje te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego.

§11

Rękojmia

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny – w proporcji, w jakiej wartość rzeczy wadliwej pozostaje w stosunku do wartości rzeczy niewadliwej;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy – skutkujące obowiązkiem zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń – uprawnienie to przysługuje jedynie w sytuacji, w której wada rzeczy jest istotna, czyli uniemożliwiająca korzystanie z niej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i właściwościami;
  • złożyć oświadczenie o żądaniu naprawy – w sytuacji kiedy rzecz można naprawić;
  • złożyć oświadczenie o żądaniu wymiany rzeczy na wolną od wad – jeżeli Sprzedawca posiada jeszcze taką samą rzecz wolną od wad;
 4. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021r., w przypadku tzw. jednoosobowych przedsiębiorców tj. osób fizycznych dokonujących transakcji bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, o ile transakcje te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego:
  • Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia.
  • Obowiązuje domniemanie że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru kupującemu, jeśli została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy.

§12

Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru, należy również przedstawić dowód wady w postaci dokumentacji zdjęciowej lub nagrania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 6. Sprzęty elektroniczne zakupione w sklepie www.hollywoodhair.pl są objęte gwarancją na okres jednego roku od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z zaleceniami producenta ani uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, które nie są defektami fabrycznymi.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zastrzega, że nie będzie przyjmować odsyłanych Towarów za pobraniem.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz polityki cookies zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej pod linkiem: www.hollywoodhair.pl/polityka-prywatności.

 

§14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedającemu przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedającego jest zabronione.
 2. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 5. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 8. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkiego Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto Klient może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 2021r

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat: „Hollywood Hair Klaudia Duszyńska” ul. Belwederska 44, 00-594 Warszawa, e-mail:

kontakt@hollywoodhair.pl

 

Jak zwrócić produkt krok po kroku: 

 1. Sprawdź produkt

W celu zwrócenia jakiegokolwiek produktu, upewnij się, że jest on oryginalnie zapakowany, nie zawiera śladów użytkowania oraz zabezpieczenia higieniczne nie zostały naruszone.

 1. Wypełnij formularz

Wypełnij czytelnie niniejszy formularz. Pamiętaj, że na zwrot masz 14 dni od momentu otrzymania paczki. 

 1. Zapakuj produkt

Zapakuj starannie zwracany produkt oraz dołącz do niego niniejszy wypełniony formularz. 

 1. Wyślij

Wyślij na adres Hollywood Hair Belwederska 44. 00-594 Warszawa. Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych za pobraniem.

INFORMACJE O TOBIE: 

Imię i nazwisko ……………………………………………..……………………..……………….

Ulica i numer domu ……………………………………………..……………………..…………….

Miasto ……………………………………………..………..………..………..………..……….……

Kod pocztowy …………………………………………..………..………..……………..………….. 

E-mail …………………………………………………..………..………..………..……………..….. 

Telefon ……………………………………………………………..………..………..………..………

nr rachunku bankowego  ………………………………………..………..………..……………….. 

W przypadku dokonania płatności przez system PayUl zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tych serwisów.

INFORMACJE O PRODUKCIE: 

Wiemy, że podanie przyczyny zwrotu jest dobrowolne, jednak Twoja opinia jest dla nas ważna, abyśmy mogli zmieniać się na lepsze. 

1. Uszkodzony produkt 

2. Błędnie wysłany produkt 

3. Nietrafiony prezent 

4. Inne (jakie) ………………………………………..………..……………………..………………..……………………………….

Czytelny podpis

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu/ reklamacji skontaktuj się z nami: produktu określone w Regulaminie Sklepu dostępnym kontakt@hollywoodhair.pl pod adresem: hollywoodhair.pl 

 

REGULAMIN KREDYTU 0% W RAMACH RAT PayU

(dalej „Regulamin”) 

ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

 
1) Klient osoba fizyczna, która: 

a) posiada zdolność do czynności prawnych, oraz
b) posiada obywatelstwo polskie, oraz
c) posiada ważny polski dowód osobisty, oraz
d) posiada rachunek bankowy z dostępem do bankowości elektronicznej, prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako jedyny posiadacz bądź jako współposiadacz, przy czym dyspozycje składane z takiego rachunku muszą wskazywać Klienta ubiegającego się o Kredyt 0% jako posiadacza rachunku składającego dyspozycję przelewu, oraz
e) dokonująca z Akceptantem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Akceptant

Przedsiębiorca, który zawarł z PayU umowę na świadczenie usług płatniczych w

rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

PayU

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000 zł w całości opłacony, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Nadzór nad działalnością PayU sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Organizacja Finansująca

Banki lub instytucje pożyczkowe, które współpracują z PayU na podstawie odrębnych umów, w szczególności w zakresie udzielania kredytu Klientom celem dokonania umożliwienia dokonania Płatności z wykorzystaniem opcji kredytu (Raty PayU) oraz odroczonych płatności (PayU Płacę Później). Aktualna lista Organizacji Finansujących jest dostępna na: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

Kredyt

Kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, oferowany Użytkownikom przez Organizację Finansującą za pośrednictwem PayU. Kredyt udzielany jest na podstawie odrębnej umowy zawieranej bezpośrednio przez Użytkownika i Organizację Finansującą, w ramach której:
a) Organizacja Finansująca zobowiązuje się do zapewnienia określonej kwoty pieniężnej, celem sfinalizowania Płatności,
b) zostały określone warunki zwrotu przez Użytkownika otrzymanej kwoty oraz ewentualne odsetki.

Kredyt 0%

Umowa o Kredyt 0% zawierana jest między kredytobiorcą a Organizacją Finansującą, z którą PayU S.A. współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów. Przykłady reprezentatywne dostępne są na: https://poland.payu.com/dokumenty- prawne-do-pobrania/ Organizacja Finansująca uprawniona jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Klienta. Przyznanie Kredytu 0% uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcę przez Organizację Finansującą.

Kredyt Standardowy

Umowa o Kredyt Standardowy w ramach Rat PayU zawierana jest między kredytobiorcą a Organizacją Finansującą, z którą PayU S.A. współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów. Przykłady reprezentatywne dostępne są na: https://poland.payu.com/dokumenty- prawne-do-pobrania/ Organizacja Finansująca uprawniony jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Klienta. Przyznanie Kredytu Standardowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Organizację Finansującą.

Wniosek o Kredyt 0%

Formularz elektroniczny udostępniony przez PayU w serwisie PayU, którego
poprawne wypełnienie przez Klienta oraz pozytywne rozpatrzenie przez jedną z
Organizacji Finansujących, warunkuje przyznanie Klientowi Kredytu 0%.

Raty PayU

Udostępniona przez PayU metoda dokonywania płatności z wykorzystaniem środków
pochodzących z Kredytu, pozwalająca Klientowi na opłacenie transakcji dokonanej z
Akceptantem.

Zamówienie

Oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez Klienta i Akceptanta.

JAKĄ ROLĘ PEŁNI PAYU W PROCESIE RAT PAYU
ORAZ WNIOSKOWANIA O KREDYT 0%?

1. PayU jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy Klientem a Organizacją Finansującą. PayU
współpracuje z Organizacjami Finansującymi na podstawie odrębnych umów.


2. PayU jest umocowana przez Organizację Finansującą do następujących czynności:


a) wykonywania prawem wymaganych obowiązków informacyjnych o Kredycie 0% i udostępniania Wniosku o Kredyt 0%,
b) wykonywania czynności dla umożliwienia Klientowi złożenia Wniosku o Kredyt 0% i przekazania go następnie Organizacji Finansującej celem rozpatrzenia.

3. Ponadto PayU udostępnia Klientowi narzędzia informatyczne pozwalające na złożenie Wniosku o Kredyt 0%.


4. Kredyt 0% udzielana jest na podstawie pozytywnie rozpatrzonych przez Organizacje Finansujące Wniosków o Kredyt 0%.


5. Umowa o Kredyt 0% zostaje zawarta bezpośrednio pomiędzy Klientem a jedną
z Organizacji Finansujących.


6. PayU obsługuje płatność celem przekazania środków pochodzących z umowy
o Kredyt 0% od Klienta do Akceptanta, z którym klient zawarł transakcję finansowaną środkami pochodzącymi z Kredytu 0%. Realizacja ww. płatności odbywa się na podstawie dyspozycji Klienta wydawanej na podstawie umowy Kredytu 0% z Organizacją Finansującą i jest realizowana na podstawie „Regulaminu pojedynczej transakcji PayU”, którego aktualna treść
dostępna jest na znajduje się na: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

KIEDY MOGĘ SKORZYSTAĆ Z RAT PAYU 0%?

7. Kredyt 0% jest dostępny dla Klientów dokonujących zakupów w sklepach Akceptantów, którzy zawarli z PayU odrębną umowę w tym zakresie.


8. PayU umożliwia Klientom złożenie Wniosku o Kredyt 0%, aby sfinalizować płatność za Zamówienie złożone przez Klienta u Akceptanta, spełniające warunki wskazane poniżej.


9. Złożenie Wniosku o Kredyt 0% jest dostępne dla Zamówień o wartości co najmniej 300 zł (wliczając w to koszt dostawy) lecz nie więcej niż 50.000 zł.

JAKIE SĄ ZASADY WNIOSKOWANIA O KREDYT 0%?

10. W celu złożenia Wniosku o Kredyt Klient powinien wybrać jako metodę płatności za Zamówienie Raty PayU - Kredyt 0%.


11. Warunkami niniejszego Regulaminu objęte są wyłącznie Kredyty 0%. Dla okresów spłaty od 3 do 50 rat miesięcznych obowiązuje także oferta Kredytu Standardowego, która może zastać zaproponowana Klientowi przez Organizację Finansującą:


a) po zbadaniu zdolności kredytowej na podstawie o Wniosku o Kredyt 0%; albo
b) na wniosek Klienta, który wybrał okres spłaty inny niż dostępny w ramach Kredytu 0%.

12. PayU nie pobiera od Klienta opłat z tytułu korzystania z usług PayU określonych w niniejszym Regulaminie tj. ani z tytułu wnioskowania o Kredyt 0%, ani z tytułu zawarcia umowy Kredytu 0%, ani z tytułu realizacji płatności do Akceptanta, o której mowa powyżej.

13. Informacji o Kredycie 0% udziela Biuro Obsługi Klienta PayU, z którym można się skontaktować za pomocą formularza kontaktowego: https://poland.payu.com/pomoc/

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

14. Reklamacje dotyczące Promocji składać można elektronicznie do PayU:
a) elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego: https://poland.payu.com/pomoc/ lub
b) pisemnie na adres: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.

15. Reklamacja dotyczące Promocji powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta, adres email, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

16. Odpowiedź na reklamację dotyczącą Promocji zostanie udzielona przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 35 dni do dnia otrzymania reklamacji, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi:
a) przyczyn opóźnienia,
b) okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz
c) przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

17. Ponadto Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących umowy Kredytu 0% zgodnie z zasadami zgłaszania reklamacji określonymi w umowie z Organizacją Finansującą.

JAKIE SĄ ZASADY PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

18. Dane osobowe Klientów podane w ramach Wniosku o Kredyt 0%, za uprzednią zgodą Klientów, są przekazywane przez PayU do Organizacji Finansujących celem rozpatrzenia tego Wniosku. Każda z Organizacji Finansujących, która otrzymała Wniosek o Kredyt 0% staje się niezależnym administratorem danych osobowych Klientów w związku z rozpatrzeniem
Wniosku o Kredyt 0% i zawarciem umowy o Kredyt 0%.

19. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez PayU określa Polityka Prywatności PayU, której aktualna treść dostępna jest na: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-
payu/

GDZIE ZNAJDĘ WIĘCEJ INFORMACJI? 

20. Szczegółowe warunki Kredytu 0% oraz Kredytu Standardowego określa umowa zawierana pomiędzy Klientem a daną Organizacją Finansującą.


21. W sprawach nieuregulowanych powyżej będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


22. Możliwość złożenia Wniosku o Kredyt 0% nie łączy się ani nie obejmuje akcji promocyjnych w zakresie kredytów organizowanych lub wspieranych przez PayU we współpracy z podmiotami trzecimi, na podstawie odrębnych regulaminów.

CHCĘ ZREZYGNOWAĆ Z RAT 

23.  Podmiotem udzielającym pożyczki ratalnej na zakupy jest jeden z partnerów pożyczkowych PayU. Pożyczkodawca gwarantuje wniosek w 100% online i decyzję kredytową w czasie rzeczywistym, zapewnia także bezpieczeństwo danych zgodnie ze standardami branżowymi. Przesyłane informacje są zaszyfrowane, nie są nigdzie zapisywane ani udostępniane osobom trzecim. PayU pośredniczy pomiędzy pożyczkobiorcą a instytucją finansową. Sprzedający nie jest stroną umowy o pożyczkę.

24.  Kupujący, który korzysta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, powinien w terminie 14 dni od jej zawarcia wysłać do sklepu oświadczenie o odstąpieniu umowy i zwrócić towar. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia sklep dokonuje zwrotu środków do PayU. Następnie PayU przekaże środki ze zwrotu bezpośrednio do Banku uprzednio wybranego przez konsumenta.

25.  Kupujący zobowiązany jest w przypadku odstąpienia od umowy do uiszczenia opłaty za prowizję w wysokości 5% kwoty przyznanego kredytu ratalnego. 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KREDYTU RATALNEGO

 

 

 

 ............................................(miasto i data)


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KREDYTU RATALNEGO


 

Numer zamówienia ze strony www.hollywoodhair.pl ..…..……………………………

 

Imię i Nazwisko: ……………………….....………………………………………………..

 

Adres zamieszkania: ………………………………..…………………………………….

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy Kredytu zawartego w dniu ..........………… za pośrednictwem strony www.Hollywoodhair.pl

udzielonego mi przez ………………………………… (Nazwa banku)

 

 

 

 

__________________________

data i podpis Kredytobiorcy    

 

X