Are you at the right place ?

Are you at the right place ?

Przejdź do głównej zawartości

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie Hollywood Hair oraz odsprzedaży kosmetyków. Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

1. Salony Hollywood Hair otwarte są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 i w wybrane soboty i niedziele w godzinach 10:00 – 16:00.

2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.

2.1. Salon Hollywood Hair nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.

2.2. Zakres pracy i zużytych włosów/kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi.


3. Zakup usługi w Salonie Hollywood Hair jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia (po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem), iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.


4. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Salonu Hollywood Hair. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Salonu Hollywood Hair może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.


5. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik Salonu Hollywood Hair ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.


6. Przeciwwskazaniem do wykonania usługi są nadmiernie wypadające włosy, choroby skóry głowy, lęk przed utratą własnych włosów.


7. W razie zaobserwowania przez klienta wzmożonego wypadania własnych włosów, salon Hollywood Hair rekomenduje ich całkowite ściągnięcie wyłącznie w salonach Hollywood Hair


8. Promocje i rabaty nie łączą się.


9. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu Hollywood Hair , Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.


10. Za usługi świadczone w Salonie Hollywood Hair można płacić gotówką lub karta płatniczą.


11. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub online. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub odmowa jego wykonania.


12. W celu rezerwacji terminu na przedłużanie i podciąganie włosów, Salon Hollywood Hair pobiera bezzwrotny zadatek w wysokości 300 zł. Zadatek może zostać wpłacony na konto bankowe salonu lub osobiście.


13. W przypadku nie stawienia się na umówionej wizycie lub jej anulowanie w dniu wizyty, wpłacony zadatek przepada.


14. W razie nie możności stawienia się na umówionej wizycie, termin można przełożyć najpóźniej 24 godziny przed wizytą i wpłacony zadatek nie przepada.


15.  Klient umawiając się na wizytę w Salonie Hollywood Hair zobowiązany jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. Podanie fałszywych danych skutkuje anulowaniem wizyty.


16. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon Hollywood Hair, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


17. Informujemy, że obszar zakładu objęty jest monitoringiem.


18.1 Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).

18.2 Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy tj. Salon Fryzjerski.

18.3 Nagrania przechowywane są przez maksymalny okres 1-3 miesięcy, po których upływie podlegają zniszczeniu.


19. Salon może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online.


20. Wizyty niepotwierdzone do godziny 16:00 dnia poprzedzającego wizytę zostaną automatycznie anulowane.


21. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy świadczenia zabiegu.


22. Na terenie Salonu Hollywood Hair zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


23. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie Hollywood Hair niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 7 dni od daty wizyty.

23.1. Reklamację Klient składa osobiście w Salonie, w którym została wykonana usługa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@hollywoodhair.pl Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz
opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady.

23.2. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon Hollywood Hair zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin włosów.

23.3. Salon Hollywood Hair rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.


24. Prosimy o przemyślane zakupy w sklepie stacjonarnym t.j. w salonach Hollywood Hair. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.


25. Salon Hollywood Hair zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

X