Are you at the right place ?

Are you at the right place ?

Przejdź do głównej zawartości

REGULAMIN KONKURSU „ROZDANIE ŚWIĄTECZNE”

REGULAMIN KONKURSU „ROZDANIE ŚWIĄTECZNE”

REGULAMIN KONKURSU „ROZDANIE ŚWIĄTECZNE”

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs prowadzony jest formie przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego (dalej jako „Konkurs”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonego pod nazwą „ROZDANIE ŚWIĄTECZNE” organizowanym za pośrednictwem platformy społecznościowej Instagram (dalej jako „Serwis”), sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, czas trwania Konkursu, zasady przyznania nagrody, zasady ogłoszenia wyników Konkursu, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem (dalej jako „Regulamin”).
 3. Wszelkie publikowane przez Organizatora materiały dotyczące Regulaminu, niezależnie od formy i miejsca publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wyłącznie wiążący jest Regulamin.
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie, jak również w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 

 

 

 1. Organizatorem Konkursu jest

 

 

Klaudia Duszyńska prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą Hollywood Hair Klaudia Duszyńska pod adresem Peonii 20/10, 04-794 Warszawa NIP: 5060093284 REGON: 147365472, który/a posiada profil na Instagram pod nazwą Hollywoodhair_official (dalej jako „Organizator”).

 

 1. Fundatorem nagrody jest

 

 

 

Klaudia Duszyńska prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą Hollywood Hair Klaudia Duszyńska pod adresem Peonii 20/10 NIP: 5060093284 REGON:147365472 , który/a posiada profil na Instagram pod nazwą @hollywoodhair_official o  (dalej jako „Fundator nagrody”).

 

  (dalej jako „Organizator”).

 1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na platformie Instagram oraz Facebook.
 2. Konkurs rozpoczyna się w momencie ogłoszenia i kończy się w dniu 10.12.2023 r. o godzinie 23:59:59 Ramy czasowe Konkursu określone są dla czasu polskiego.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie wśród komentarzy losowej osoby, która otrzyma prezent. Konkurs jest organizowany w dziedzinie wygrania artykułów Hollywood Hair

 

 

 

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności właściciela platformy

 

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany, wspierany, administrowany ani też popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zwolnienie Serwisu - Instagram - z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowanym Konkursem. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 

 

 • Warunki uczestnictwa w Konkursowe

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może brać wyłącznie osoba fizyczna, która:
  1. zapoznała się z Regulaminem;
  2. ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. posiada aktywne publiczne konto w Serwisie;
  4. posiada aktywny adres poczty elektronicznej;
  5. wykona Zadanie Konkursowe
  6. zwalnia Serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności

(dalej jako „Uczestnik”).

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.
 3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Nagrody, jeżeli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, w tym w szczególności Uczestnik nie działa we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie.

 

 

 1. Zadanie konkursowe

 

 1. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu postu konkursowego, który opublikowany zostanie w serwisie Instagram na koncie @hollywoodhair_official odpowiadając na pytanie i zaobserwowanie za pośrednictwem profilu na Instagramie konta @hollywoodhair_official („Zgłoszenie Konkursowe”).
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie zadania konkursowego opisanego w punkcie 4, podpunkt 1.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie Konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:
 4. być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
 5. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub pornograficznych, treści propagujących nienawiść lub dyskryminację, w tym w szczególności na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 6. nie może ośmieszać Organizatora
 7. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowych, praw do wizerunku lub praw dóbr osób trzecich,
 8. zaś Uczestnik musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania konkursowego,
 9. nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie było wcześniej publikowane.
 10. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 11. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym prawa do Nagrody.

 

 1. Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu

 

 1. W Serwisie zostanie zamieszczony zostanie post, w którym dostępne będą informacje dotyczące Konkursu, w tym w szczególności informacje o zasadach oraz nagrodach w Konkursie.
 2. Organizator czuwa nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Konkursem, dokonania oceny Zgłoszeń Konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym oraz do samodzielnego wyłonienia Laureata Nagrody.
 3. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję (dalej jako „Komisja Konkursowa”), do których zadań należeć będzie:
  1. czuwanie nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu,
  2. podejmowanie decyzji we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem,
  3. oceny Zgłoszeń konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym
  4. wyłonienie Laureata/ów Konkursu,
  5. Podejmowanych innych działań związanych z Konkursem.

 

 1. Decyzje Organizatora są ostateczne, co jednak nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po upływie terminu do nadsyłania Zgłoszeń Konkursowych, Organizator Konkursu dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych i odpowie na każde z nich Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości przy pomocy narzędzia do automatyzacji Instagram Manychat w Serwisie Instagram poprzez wiadomość prywatną
 3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej poprzez serwis Instagram.

 

 1. Nagrody
 2. Nagrodami w Konkursie są artykuły Hollywood Hair.
 3. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie lub inną nagrodę rzeczową.

 

 

 1. Organizator na podstawie art. 21 ust. 68 ustawy o PIT jest zwolniony z konieczności pobrania i odprowadzenia do właściwego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród.

 

Organizator na podstawie art. 21 ust. 68a ustawy o PIT jest zwolniony z konieczności pobrania i odprowadzenia do właściwego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród.

 

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Laureata (-ów) za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 (słownie: siedem) dni od dnia ogłoszenia Laureata informacji niezbędnych do przekazania nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, PESEL oraz adresu korespondencyjnego.
 2. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przez Fundatora Nagrody na adres do korespondencji wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Laureata.
 3. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

 

 

 

 • Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”) jest Organizator.
 2. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 • Licencja

 

 1. Organizator zastrzega sobie, z chwilą wydania Nagrody, prawo do nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Laureat udzieli Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w ustępie 3 poniżej:
 2. Organizator oraz każdy Laureat Konkursu podpiszą odpowiednią umowę licencyjną na warunkach określonych w punkcie VIII Regulaminu („Licencja”).
 3. Z chwilą wydania Nagrody, każdy Laureat udzieli Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt a i b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych, w tym także poprzez Internet i płatne stront internetowe,

za Nagrodę wygraną w Konkursie określoną w pkt VI podpunkt 1 niniejszego Regulaminu.

 1. Dla uniknięcia wątpliwości, Nagroda w niniejszym Konkursie stanowi jedyne wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie do przedmiotowej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@hollywoodhair.pl w terminie nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis, powód i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.hollywoodhair.pl
 2. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisu Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawo do Nagrody już nabytej przez Laureata.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „SUPER ROZDANIE”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO) informuję o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Administrator Danych Osobowych
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klaudia Duszyńska, prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą Hollywood Hair Klaudia Duszyńska z siedzibą w Warszawie przy ul Peoni 20/10 wpisana/y do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5060093284, REGON: 147365472 (dalej zwanym: Administratorem).

 

 

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować́ się̨ pod numerem telefonu: 578 903 272 za pośrednictwem poczty elektronicznej e - mail : kontakt@hollywoodhair.pl lub na piśmie na adres siedziby Administratora. Dodatkowe informacje można uzyskać́ pod adresem strony internetowej www.hollywoodhair.pl

 1. Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub pisemnie poprzez pocztę tradycyjną, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 531-03-00

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą̨ przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w następujących celach:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do każdego Laureata w celu opublikowania wyników Konkursu;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, w tym prowadzenia rejestru przetwarzania danych osobowych, prowadzenia pozostałej dokumentacji rachunkowo – księgowej;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, a w przypadku Laureata dodatkowo w celu powiadomienia o wygranej, odprowadzenia należnego podatku dochodowego oraz wydania Nagrody.
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej związaną z prowadzoną przez Administratora działalnością.

 

 1. Odbiorcy danych
 2. W związku z przetwarzaniem danych, dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 3. Organom państwowym – w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązkó
 4. Podmiotom wspierającym działalność gospodarczą Administratora, w szczególności:
 • podmiot zapewniający obsługę księgowo-podatkową: Księgowość ADAD Warszawa
 • podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy na platformie Instagram, oraz na Platformie Facebook: Facebook Ireland Limited LTD, 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland
 • podmiot zapewniający obsługę systemu do wysyłki poczty elektronicznej: kontakt@hollywoodhair.pl

 

Innym podmiotom, w tym upoważnionym pracownikom, pod warunkiem, że będzie to niezbędne do realizacji umowy lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej

 

 1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane/ nie będą przetwarzane poza obszarem EOG.
 2. Administrator informuje, iż przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne
  i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 3. Współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.
 4. Stosowanie standardowych klauzul umownych (tzw. Standard Contractual Clauses) zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 5. Administrator może korzystać́ ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, dla celów marketingowych oraz dostosowania oferty do potrzeb klienta.

 

 1. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych
  w drodze umowy zawartej na piśmie.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, a następnie do zakończenia procedur reklamacyjnych, w przypadku:

 1. Laureatów - przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej, nie dłużej jednak niż przez okres 5 (pięciu) lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs;
 2. pozostałych Uczestników przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy liczonych od dnia zakończenia rozstrzygnięcia w Konkursie.

W przypadku, gdyby Pani/Pana dane osobowe miały być wykorzystane w innym celu niż ten, w którym zostały przekazane lub zebrane, Administrator poinformuje Panią/Pana o tym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.

 • Dobrowolność podania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Laureata w zakresie zgody na publikację jego danych osobowych ma charakter dobrowolny. Laureat ma prawo cofnąć zgodę w każdym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 

 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
 2. prawo dostępu do treści danych;
 3. prawo żądania sprostowania danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych.

 

 1. Jeżeli podstawią prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
 2. prawo dostępu do treści danych;
 3. prawo żądania sprostowania danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

 1. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO:
 2. prawo dostępu do treści danych;
 3. prawo do żądania sprostowania danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).

Jeżeli przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie Pani/Pana zgody, dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę̨ można wycofać́ w każdej chwili, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: kontakt@hollywoodhair.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli stwierdzi Pani/Pan naruszenia ze strony Administratora, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
 2. Administrator może korzystać́ ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, dla celów marketingowych oraz dostosowania oferty do potrzeb klienta.

 

 1. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

Kontynuuj czytanie

Hollywood Hair startuje z tygodniem trychologicznym i zaprasza na darmowe badania!

Hollywood Hair startuje z tygodniem trychologicznym i zaprasza na darmowe badania!

Kontynuuj czytanie
REGULAMIN KONKURSU „Gra - giveaway”

REGULAMIN KONKURSU „Gra - giveaway”

Kontynuuj czytanie
REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ NOWOŚĆ!"

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ NOWOŚĆ!"

Kontynuuj czytanie

Uwagi

Bądź pierwszy który skomentuje.
Wszystkie komentarze przed publikacją są moderowane.
X