Are you at the right place ?

Are you at the right place ?

Przejdź do głównej zawartości

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ NOWOŚĆ!"

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ NOWOŚĆ!"
 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs prowadzony jest formie przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego (dalej jako „Konkurs”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonego pod nazwą „WYGRAJ NOWOŚĆ” organizowanym za pośrednictwem platformy społecznościowej Instagram (dalej jako „Serwis”), sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, czas trwania Konkursu, zasady przyznania nagrody, zasady ogłoszenia wyników Konkursu, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem (dalej jako „Regulamin”).
 3. Wszelkie publikowane przez Organizatora materiały dotyczące Regulaminu, niezależnie od formy i miejsca publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wyłącznie wiążący jest Regulamin.
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie, jak również w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 

 

 

 1. Organizatorem Konkursu jest

 

 

Klaudia Duszyńska prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą Hollywood Hair Klaudia Duszyńska pod adresem Peonii 20/10, 04-794 Warszawa NIP: 5060093284 REGON: 147365472, który/a posiada profil na Instagram pod nazwą Hollywoodhair_official (dalej jako „Organizator”).

 

 1. Fundatorem nagrody jest

 

 

 

Klaudia Duszyńska prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą Hollywood Hair Klaudia Duszyńska pod adresem Peonii 20/10 NIP: 5060093284 REGON:147365472 , który/a posiada profil na Instagram pod nazwą @hollywoodhair_official o  (dalej jako „Fundator nagrody”).

 

  (dalej jako „Organizator”).

 1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na platformie Instagram oraz Facebook.
 2. Konkurs rozpoczyna się w momencie ogłoszenia i kończy się w dniu 10.12.2023 r. o godzinie 23:59:59 Ramy czasowe Konkursu określone są dla czasu polskiego.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie wśród komentarzy losowej osoby, która otrzyma prezent. Konkurs jest organizowany w dziedzinie wygrania artykułów Hollywood Hair

 

 

 

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności właściciela platformy

 

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany, wspierany, administrowany ani też popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zwolnienie Serwisu - Instagram - z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowanym Konkursem. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 

 

 • Warunki uczestnictwa w Konkursowe

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może brać wyłącznie osoba fizyczna, która:
  1. zapoznała się z Regulaminem;
  2. ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. posiada aktywne publiczne konto w Serwisie;
  4. posiada aktywny adres poczty elektronicznej;
  5. wykona Zadanie Konkursowe
  6. zwalnia Serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności

(dalej jako „Uczestnik”).

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.
 3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Nagrody, jeżeli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, w tym w szczególności Uczestnik nie działa we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie.

 

 

 1. Zadanie konkursowe

 

 1. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu postu konkursowego, który opublikowany zostanie w serwisie Instagram na koncie @hollywoodhair_official odpowiadając na pytanie i zaobserwowanie za pośrednictwem profilu na Instagramie konta @hollywoodhair_official („Zgłoszenie Konkursowe”).
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie zadania konkursowego opisanego w punkcie 4, podpunkt 1.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie Konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:
 4. być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
 5. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub pornograficznych, treści propagujących nienawiść lub dyskryminację, w tym w szczególności na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 6. nie może ośmieszać Organizatora
 7. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowych, praw do wizerunku lub praw dóbr osób trzecich,
 8. zaś Uczestnik musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania konkursowego,
 9. nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie było wcześniej publikowane.
 10. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 11. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym prawa do Nagrody.

 

 1. Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu

 

 1. W Serwisie zostanie zamieszczony zostanie post, w którym dostępne będą informacje dotyczące Konkursu, w tym w szczególności informacje o zasadach oraz nagrodach w Konkursie.
 2. Organizator czuwa nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Konkursem, dokonania oceny Zgłoszeń Konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym oraz do samodzielnego wyłonienia Laureata Nagrody.
 3. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję (dalej jako „Komisja Konkursowa”), do których zadań należeć będzie:
  1. czuwanie nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu,
  2. podejmowanie decyzji we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem,
  3. oceny Zgłoszeń konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym
  4. wyłonienie Laureata/ów Konkursu,
  5. Podejmowanych innych działań związanych z Konkursem.

 

 1. Decyzje Organizatora są ostateczne, co jednak nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po upływie terminu do nadsyłania Zgłoszeń Konkursowych, Organizator Konkursu dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych i odpowie na każde z nich Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości przy pomocy narzędzia do automatyzacji Instagram Manychat w Serwisie Instagram poprzez wiadomość prywatną
 3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej poprzez serwis Instagram.

 

 1. Nagrody
 2. Nagrodami w Konkursie są artykuły Hollywood Hair - SUSZARKI.
 3. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie lub inną nagrodę rzeczową.

 

 

 1. Organizator na podstawie art. 21 ust. 68 ustawy o PIT jest zwolniony z konieczności pobrania i odprowadzenia do właściwego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród.

 

Organizator na podstawie art. 21 ust. 68a ustawy o PIT jest zwolniony z konieczności pobrania i odprowadzenia do właściwego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród.

 

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Laureata (-ów) za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 (słownie: siedem) dni od dnia ogłoszenia Laureata informacji niezbędnych do przekazania nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, PESEL oraz adresu korespondencyjnego.
 2. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przez Fundatora Nagrody na adres do korespondencji wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Laureata.
 3. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

 

 

 

 • Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”) jest Organizator.
 2. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 • Licencja

 

 1. Organizator zastrzega sobie, z chwilą wydania Nagrody, prawo do nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Laureat udzieli Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w ustępie 3 poniżej:
 2. Organizator oraz każdy Laureat Konkursu podpiszą odpowiednią umowę licencyjną na warunkach określonych w punkcie VIII Regulaminu („Licencja”).
 3. Z chwilą wydania Nagrody, każdy Laureat udzieli Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt a i b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych, w tym także poprzez Internet i płatne stront internetowe,

za Nagrodę wygraną w Konkursie określoną w pkt VI podpunkt 1 niniejszego Regulaminu.

 1. Dla uniknięcia wątpliwości, Nagroda w niniejszym Konkursie stanowi jedyne wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie do przedmiotowej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@hollywoodhair.pl w terminie nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis, powód i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.hollywoodhair.pl
 2. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisu Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawo do Nagrody już nabytej przez Laureata.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „SUPER ROZDANIE”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontynuuj czytanie

REGULAMIN KONKURSU „ROZDANIE ŚWIĄTECZNE”

REGULAMIN KONKURSU „ROZDANIE ŚWIĄTECZNE”

Kontynuuj czytanie
REGULAMIN KONKURSU „Gra - giveaway”

REGULAMIN KONKURSU „Gra - giveaway”

Kontynuuj czytanie
Sekrety pielęgnacji włosów w zimie - poznaj rady od Hollywood Hair

Sekrety pielęgnacji włosów w zimie - poznaj rady od Hollywood Hair

Kontynuuj czytanie

Uwagi

Bądź pierwszy który skomentuje.
Wszystkie komentarze przed publikacją są moderowane.
X